*
*
H首頁 > 最新消息 > 水中運動 > 2020【第四梯次-身心障礙水中復健運動】錄取名單
2020.06
16
2020【第四梯次-身心障礙水中復健運動】錄取名單
第4梯次
招生人數    16組
開課時間    2020/7/4-9/19週六15:00-17:00
堂  數    12堂
地  點    北投運動中心室內泳池
師  資    1位游泳教練、2位物理治療師
                  游泳教練-章金德
                  物理治療師-林敬堯
                  物理治療師-劉偉成
錄取順序   
中低收入戶優先
第七類中重度以上至少一半
其他
編號            報名序號        姓名        性別        身分證字號
1  正取        00000031        李○芃    男    A1332*****
2  正取        00000012        林○恩    男    A1330*****
3  正取        00000020        張○齊    男    A1326*****
4  正取        00000006        吳○亨    男    A1321*****
5  正取        00000005        陳○睿    男    A1328*****
6  正取        00000027        李○信    男    A1319*****
7  正取        00000010        林○程    男    A1331*****
8  正取        00000026        趙○凱    女    A2319*****
9  正取        00000019        黃○安    女    A2312*****
10 正取        00000017        孫○安    女    A2317*****
11 正取        00000009        黃○哲    男    A1329*****
12 正取        00000014        王○德    男    F1337*****
13 正取        00000018        郭○岑    女    F2328*****
14 正取        00000021        彭○彰    男    A1331*****
15 正取        00000004        孫○琁    女    A2322*****
16 正取        00000030        李○        男    A1331*****
17 備取        00000013        何○奐    男    M1232*****
18 備取        00000022        吳○謙    男    A1332*****
19 備取        00000007        周○翰    男    A1328*****
20 備取        00000024        胡○德    男    A1336*****
21 備取        00000001        陳○歆    女    A2323*****
22 備取        00000028        郭○晏    女    F2335*****
23 備取        00000011        楊○晰    男    A1334*****
24 備取        00000025        石○安    女    A2325*****
25 備取        00000029        趙○晴    女    A2311*****
26 備取        00000003        董○潔    女    A2322*****
27 備取        00000008        徐○銓    男    F1324*****
28 備取        00000023        謝○芯    女    A2329*****
29 備取        00000016        陳○翔    男    A1327*****
30 備取        00000015        陳○運    男    A1331*****
31 備取        00000002        陳○羽    男    A1326*****
 
如有疑問 請來電洽詢:(02)2892-6222分機203 水療承辦人 林欣如
返回列表